5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa9WIeQf4CKoSOBQPipLxdnl
Trường THCS Vĩnh MỸ A tổ chức thi giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2016-2017. Từ ngày 21/9/2016 đến ngày 05/10/2016
Tin hoạt động phong trào trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Trường THCS Vĩnh MỸ A tổ chức thi giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2016-2017. Từ ngày 21/9/2016 đến ngày 05/10/2016

Chuẩn bị các điều kiện tham gia thi giáo viên dạy giỏi giỏi vòng huyện.
Hình ảnh dự giờ chấm thi giáo viên dạy giỏi
Hình ảnh học sinh vẽ phong cảnh.
Hình ảnh học sinh khâu mũi khâu vắt.