5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/ltE2uxdOoDhub0NiHMXbw
Trường THCS Vĩnh Mỹ A. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016
Tin hoạt động phong trào trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Trường THCS Vĩnh Mỹ A. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016

Ngày 20/9/2015 trường THCS Vĩnh Mỹ A tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016. Tập thể sư phạm nhà trường thống nhất cao chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các tổ thảo luận bàn biện pháp nâng cao chất lượng học tập của nhà trường