5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa8WZh8qPdzz04FsB3dvbbTd
Báo cáo sơ kết học kỳ I của trường THCS Vĩnh Mỹ A năm học 2014-2015
Tin tức
0

Báo cáo sơ kết học kỳ I của trường THCS Vĩnh Mỹ A năm học 2014-2015

Báo cáo sơ kết kỳ I

PHÒNG GD-ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THCS VĨNH MỸ A   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/BC-THCSVMA

 

Vĩnh Mỹ A, ngày …. tháng 01 năm 2015

Dự thảo

 
BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I,

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014- 2015Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015

Căn cứ vào Hướng dẫn số 768/HD-PGDĐT ngày 15/9/2014 của Phòng GD-ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2014-2015; căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì I, trường THCS Vĩnh Mỹ A báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:

 I. Về quy mô trường, lớp, học sinh:

Toàn trường 14 lớp : 04 lớp 6, 03 lớp 7, 04 lớp 8, 03 lớp 9, so với cùng kỳ không tăng lớp.

Đầu năm học 2014- 2015, số học sinh đến trường là 558 em (so với cùng kỳ năm học trước giảm 03 em.

Đến cuối học kỳ I năm học 2014- 2015, tổng số học sinh còn lại 551 em so với đầu năm giảm 07 em; trong đó, học sinh bỏ học 04 em (tỷ lệ 0,7 %); chuyển trường 03 em (tỷ lệ  0,5%).

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện nội dung chương trình; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh:

Các  tổ chuyên môn đã thực hiện dạy theo PPCT biên soạn theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, xây dựng phân phối chương trình theo sự phân hóa của HS.

Nhà trường xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá: 100% CB, giáo viên đều đăng ký một đổi mới trong phương pháp dạy học.

Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra, đảm bảo tính vừa sức, khách quan, trung thực từ khâu ra đề, đáp án, chấm trả bài, vào điểm, tính điểm… đúng theo quy định. Thực hiện việc đánh giá xếp loại học sinh theo nội dung Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

2. Đổi mới công tác quản lý và thực hiện công tác chuyên môn:

Trong hè, tất cả CBQL đều được tập huấn bồi dưỡng các chuyên đề quản lý theo quy định chung của ngành..

Nhà trường đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện có hiệu quả “Tuần sinh hoạt tập thể” vào đầu năm học.

Tiến hành sắp xếp lại các Tổ chuyên môn. Các th&a