5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|0npRN90q5M|Tsava6TwoC
Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”
Thông Báo Mới
0

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

HĐĐ HUYỆN HÒA BÌNH

***

Số: 37-HD/HĐĐ

 

  Hòa Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

----------

 

Căn cứ Kế hoach hướng dẫn số 84-KHHD/HĐĐ ngày 08/3/2016 của Hội đồng Đội Tỉnh về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”. Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Hòa Bình năm học 2015 - 2016; Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016. Hội đồng Đội huyện xây dựng Hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.

2. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong các Liên Đội.

3. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức đồng loạt tại tất cả các Liên đội; tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện; đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Năm học 2015 – 2016 và các năm tiếp theo, 100% các Liên đội trong toàn huyện tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” trong khoảng thời gian từ 20/3 đến 26/3/2016.

2. Hội đồng Đội huyện chỉ đạo đơn vị Hội đồng Đội Thị trấn Hòa Bình chọn Liên đội Trường THCS Hòa Bình và Liên đội Trường Tiểu học Hòa Bình C tổ chức điểm cấp huyện (Dự kiến Ngày hội tổ chức vào lúc 7h00 ngày 21/3/2016)

III. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia: Là các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang học tập và sinh hoạt tại các liên đội trong trường học.

2. Quy mô tổ chức: Cấp liên đội, đảm bảo 100% các Liên đội tổ chức Ngày hội.

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

Nội dung Ngày hội bao gồm hai phần:

- Phần lễ:  Tổ chức Lễ diễu hành theo Nghi thức Đội (đối với các Liên đội có điều kiện về sân bãi); sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

- Phần hội: Tùy theo điều kiện thực tế, các liên đội có thể lựa chọn một trong các hình thức đồng diễn: Nghi thức Đội, các bài Thể dục, hát múa sân trường, nhảy dân vũ… trên nền nhạc các bài hát có chủ đề về quê hương đất nước, về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam.

          2. Chương trình

Trên cơ sở điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động, chương trình ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” cần được thiết kế đảm bảo thời gian không quá dài, tối đa trong khoảng một tiết học (40 – 45 phút); phù hợp với điều kiện thực tế của từng liên đội, đảm bảo các nội dung sau:

- Lễ diễu hành (nếu có).

- Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc ngày hội.

- Sinh hoạt truyền thống hoặc xem phim tư liệu về Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931).

- Đồng diễn: Lựa chọn một trong các nội dung: Nghi thức Đội, các bài Thể dục, hát múa sân trường, nhảy dân vũ…(Trang phục, đạo cụ phù hợp với tiết mục đồng diễn).

- Các hoạt động vui chơi khác cho thiếu nhi…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện

- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội tới Hội đồng các xã, thị trấn và các Liên đội trong toàn huyện.

- Chỉ đạo Hội đồng Đội Thị trấn Hòa Bình tổ chức các hoạt động điểm để tuyên truyền cho Ngày hội.

- Thành lập đoàn công tác dự hoạt động tại một số liên đội để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi ui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” ở các Liên đội.

- Tổng kết, giới thiệu nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt để vận dụng triển khai tốt hơn Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” ở các liên đội trong các năm học tiếp theo.

2. Các xã, thị trấn; các Liên đội

- Căn cứ Kế hoạch hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện để cụ thể hóa thànhKế hoạch triển khai tổ chức thực hiện.

- Tham mưu xin ý kiến lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” ở các liên đội trường học.

Trên đây là Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”. Hội đồng Đội huyện đề nghị Hội đồng Đội các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đội triển khai thực hiện, gửi kế hoạch triển khai thực hiện, danh sách Liên đội đã tổ chức về Hội đồng Đội huyện trước ngày 08/4/2016. Đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn này, có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Hội đồng đội huyện để có hướng tháo gỡ kịp thời.

Nơi nhận:

- TT HĐĐT;

- Ban TTN trường học Tỉnh đoàn;

- BTV Huyện  Đoàn

- Phòng GD&ĐT;

- HĐĐ các xã, thị trấn;

- Các Liên đội

- Lưu VP, (HĐĐ).

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Huỳnh Chí Nguyễn

 

 

 

HƯỚNG DẪN