5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/NH0zTs9KPa0NiOGjAB2St
Thông báo
Thông Báo Mới
0

Thông báo

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

UBND HUYỆN HÒA BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 39/PGDĐT

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán

Bính Thân năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hòa Bình, ngày 21  tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

      - Lãnh đạo, cán bộ Phòng GD-ĐT;

      - Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS.        

Căn cứ Thông báo số 02/TB-UBND ngày 19/01/2016 của UBND huyện Hòa Bình về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và treo cờ Tổ quốc; căn cứ Công văn số 66/SGDĐT-VP ngày 20/01/2016 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; căn cứ Công văn số 72/SGDĐT-VP ngày 20/01/2016 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; căn cứ Công văn số 75/SGDĐT-VP ngày 20/01/2016 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Phòng GD-ĐT chỉ đạo thực hiện các công việc như sau:

  1. Đối với Phòng GD-ĐT:

- Báo cáo tình hình trước Tết: thực hiện từ ngày 06/02/2016 (ngày 28/12 Âm lịch); thời gian gửi báo chậm nhất là 16 giờ 00 phút hàng ngày.

- Báo cáo tình hình Tết, các hoạt động chăm lo Tết: chậm nhất là 17 giờ 00 phút, ngày 10/02/2016 (nhằm ngày mùng 03 Tết).

II. Đối với các trường:

  1. Chủ động triển khai việc tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong học kỳ II nhằm đảm bảo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ năm học.
  2. Tăng cường các biện pháp phối hợp với cơ quan công an, chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự trường học nói riêng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung; ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, không bị kích động, lôi kéo gây rối trật tự công cộng; không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, . . . nhằm tích cực góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và học sinh tự giác chấp hành pháp luật giao thôngđường bộ, đường thủy nội địa; thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông. Thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, chấp hành tốt quy định nơi công cộng; không truy cập các thông tin độc hại trên Internet, trên các Website; không hút thuốc, ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

  1. Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”; thực hiện chi trả kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách liên quan để công chức, viên chức mua sắm tết. Quan tâm việc tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình nhà giáo lão thành; hỗ trợ, động viên kịp thời đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình có được những điều kiện cơ bản để vui xuân, đón Tết.

Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, công quỹ của Nhà nước để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng, chi lương, thưởng không đúng chế độ quy định; không sử dụng tài sản công trái quy định vào dịp Tết.

  1. Triển khai lịch nghỉ Tết đến tất cả công chức, viên chức và học sinh theo đúng quy định. Trước khi nghỉ Tết, phải tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, trường lớp; trang trí và treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo vệ, bảo quản tài sản, trang thiết bị, máy móc để có phương án bảo vệ tài sản; tăng cường công tác trực ban, bảo vệ, bảo quản tài sản (trong đó cần quan tâm triển khai các biện pháp phòng chống trộm cắp và phòng chống cháy, nổ trong mùa khô). Tổ chức phân công công chức, viên chức trực cơ quan xuyên suốt (24/24 giờ); duy trì lịch trực Tết tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo yêu cầu quản lý, bảo vệ tài sản và xử lý thông tin, công việc đột xuất được thông suốt trước và sau khi nghỉ Tết.

  1. Tiếp tục tăng cường các hoạt động chăm sóc, chỉnh trang, trồng mới cây xanh, vườn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch- đẹp cho cơ quan, đơn vị trường học để “Mừng Đảng, mừng Xuân 2016”.
  2. Hiệu trưởng các trường nắm chắc tình hình diễn biến trong những ngày Tết, tổng hợp báo cáo theo địa chỉ email về Văn phòng Phòng GD-ĐT cụ thể như sau:

+ Báo cáo tình hình trước Tết: Ngày 06/02/2016 (ngày 28/12 Âm lịch); thời gian gửi báo theo địa chỉ email của Phòng GD-ĐT chậm nhất là 14 giờ 00 phút.

+ Báo cáo tình hình Tết, các hoạt động chăm lo Tết (theo mẫu gửi kèm Công văn này): chậm nhất là 15 giờ 00 phút, ngày 10/02/2016 (nhằm ngày mùng 03 Tết).

+ Báo cáo danh sách công chức, viên chức trực Tết chậm nhất ngày 04/02/2016.

III. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và treo cờ Tổ quốc:

1. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh:

1.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Cán bộ công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 kể từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày Mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân).

1.2. Đối với  học sinh MN-MG, TH, THCS:

          Các trường cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 03/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày Mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân) và đi học trở lại bình thường vào ngày 15/02/2016 (nhằm ngày Mùng 08 Tết).

2. Treo cờ Tổ quốc:

Treo cờ Tổ quốc bắt đầu từ 06 giờ 00 phút ngày 06/02/2016 đến 22 giờ 00 phút ngày 10/02/2016 (từ 06 giờ 00 phút ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến 22 giờ 00 phút ngày 03 tháng Giêng Bính Thân)

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề đặc biệt phát sinh hoặc có tình huống bất thường xảy ra, các đơn vị cần báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, đồng thời báo cáo lãnh đạo Phòng GD-ĐT để được hướng dẫn giải quyết.

Phòng GD-ĐT đề nghị lãnh đạo, cán bộ Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

         

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

(Đã ký)

 

Huỳnh Hữu Phước

 

PHÒNG GD-ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:    97  /BC-…………

……………….., ngày      tháng      năm 2016

 

BÁO CÁO

Tình hình diễn biến trước, trong Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

 

I. Tình hình trước Tết:

          1. Công tác chỉ đạo:

……………………………………………………………………………...

2. Tình hình thực hiện:

a) Tình hình thực hiện giảng dạy và học tập:

……………………………………………………………………………...

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

……………………………………………………………………………...

c) Công tác chăm lo, tự chăm lo đời sống của đội ngũ:

 Việc chi trả tiền lương và các chế độ liên quan khác có kịp thời không?

Đơn vị có tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, cán bộ, giáo viên hưu trí không? Nếu có thì cần nêu rõ thăm bao nhiêu đối tượng, quà tặng là bao nhiêu suất với tổng trị giá là bao nhiêu tiền?

 

TT

Tên quà tặng

Số lượng gia đình được tặng

Số lượng quà

Quy thành tiền

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

….

 

 

 

 

d) Việc hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương đối với cán bộ, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn:  

 Đơn vị, địa phương có hỗ trợ hay không? Nếu có thì cần nêu rõ có bao nhiêu đối tượng được hỗ trợ, quà tặng là bao nhiêu suất với tổng trị giá là bao nhiêu tiền?

 

TT

Tên quà tặng

Số lượng GV được tặng

Số lượng HS được tặng

Số lượng quà

Quy thành tiền

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

e) Công tác chuẩn bị cho hoạt động dạy- học và các hoạt động khác sau Tết Nguyên đán

……………………………………………………………………………...

II. Tình hình diễn biến trong các ngày Tết:

- Công tác trực ban được thực hiện thế nào? Có đúng quy định không?

- Tình hình diễn biến trong các ngày Tết thế nào? Có xảy ra sự cố nào không? Có công chức, viên chức, học sinh nào vi phạm pháp luật, nội quy của cơ quan, đơn vị không?

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT.