5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa88TX2DYLBMCu688|CaWX3V
Kế hoạch Về việc ôn tập và kiểm tra lại trong hè của học sinh khối 6, 7, 8, năm học 2015-2016
Thông Báo Mới
0

Kế hoạch Về việc ôn tập và kiểm tra lại trong hè của học sinh khối 6, 7, 8, năm học 2015-2016

Các en học sinh xem chủ đông trong việc thi lại

PHÒNG GD-ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THCS VĨNH MỸ A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 64/KH-THCSVMA

Vĩnh Mỹ A, ngày 20  tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc ôn tập và kiểm tra lại

trong hè của học sinh khối 6, 7, 8, năm học 2015-2016 

Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Hướng dẫn số 470/PGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện chuyên môn hè năm 2016 và chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017 cấp THCS; Căn cứ kết quả xếp loại học tập của học sinh khối 6,7,8 năm học 2015-2016 trường THCS Vĩnh Mỹ A xây dựng  kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra lại năm học 2015-2016 như sau:

I. Mục đích

Nhằm thực hiện đúng theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế; đảm bảo chất lượng, thực hiện các khâu ra đề, in ấn, coi chấm kiểm tra và xét kết quả theo quy định.

Nội dung, đề cương ôn tập và đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh nhưng phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình cấp học.

II. Nội dung
1. Đối tượng:

Những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp kiểm tra lại theo danh sách cuối năm học 2015-2016 (có danh sách đính kèm ).

Những học sinh đăng ký kiểm tra lại mà không tham gia kiểm tra hoặc không đăng ký kiểm tra lại thì kết quả xét lên lớp sẽ căn cứ vào điểm cuối năm học.

2. Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc đề kiểm tra lạị

Nội dung ôn tập theo hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ II đã thống nhất trong tổ. Giáo viên bộ môn được phân công ôn kiểm tra lại căn cứ vào các nội dung trên để ôn tập cho học sinh và vận dụng phương pháp ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh yếu. giáo viên  gửi đề cương hướng dẫn học sinh tự ôn hoặc gửi thông báo giới hạn nội dung (bài học) về bộ phận chuyên môn của trường để kịp thời thông báo cho học sinh chậm nhất ngày 20/6/2016.

Hình thức và cấu trúc của đề kiểm tra lại các môn như đề kiểm tra  học kỳ II, năm học 2015-2016.

3. Thời gian nộp đề:

Tổ trưởng phân công giáo viên phụ trách ôn kiểm tra lại ra đề và đáp án nộp lại cho Tổ trưởng để duyệt nội dung và Tổ trưởng nộp cho bộ phận chuyên môn trước ngày 25/6/2016.

4. Thời gian ôn tập, kiểm tra và thời lượng ôn kiểm tra lại

Thời gian ôn tập từ: 11/7/2016 đến 16/7/2016 (có thời khóa biểu cụ thể)

Thời gian kiểm tra lại: Từ ngày 19/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

5. Coi thi, chấm thi và xét lên lớp:

Thời gian kiểm tra lại: Từ ngày 19/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

Từ ngày 21/7/2016 đến ngày 22/7/2016: tiến hành chấm thi, họp xét kết quả lên lớp, hoàn tất việc vào Sổ Gọi tên và ghi điểm và học bạ học

Ban Giám hiệu kiểm tra, phê duyệt sổ điểm và học bạ học sinh sau kiểm tra lại.

Thông báo kết quả sau kiểm tra lại chậm nhất ngày 29/7/2016.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và thi lại năm học 2015 – 2016 của trường THCS Vĩnh Mỹ A, đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện, trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về lãnh đạo trường để kịp thời điều chỉnh.

 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- Các Tổ trưởng (thực hiện);

- Lưu: VT.

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thanh Tài