5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa86YgZj|N8XoK96wehE3Rg|
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN
Thông Báo Mới
0

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN

Thời gian: Ngày 12/12/2015

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

13h15 - 13h30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

13h30 - 13h35

Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu

Ông  Phan Thanh Tài

13h35 - 13h45

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo

Lãnh đạo Phòng GDĐT

13h45 - 14h15

Báo cáo đề dẫn hội thảo

Bà Phạm Thanh Trúc

14h15 - 15h

Phát biểu tham luận


- Họat động chấm, trả bài kiểm tra môn Tiếng Anh

Bà Huỳnh Thụy Hạ Vân

- Họat động xây dựng đề kiểm tra định kỳ


- Họat động kiểm tra thường xuyên


- Công tác đánh giá xếp loại GV của tổ chuyên môn


- Hoạt động giám sát về kiểm tra đánh giá HS, đánh giá xếp loại GV của ban TTND


15h - 15h20

Nghỉ giải lao


15h20 - 16h00

Phát biểu thảo luận của đại biểu

Ông Pham Thanh Tài

16h50 - 16h20

Giải đáp ý kiến các đại biểu qua thảo luận

Bà Phạm Thanh Trúc

16h20 - 16h30

Thông qua Nghị quyết về chấn chỉnh đổi mới nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, xếp loại HS và GV

Ông Lê Quốc Việt

16h30- 16h 35

Kết thúc hội thảo

Ông Pham Thanh Tài